Privacy beleid

De organisatie van Garage Sale Cobbeek, gevestigd aan Gagelbeek 25 / 5501 AL / Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • www.garagesalecobbeek.nl
  • Gagelbeek 25 / 5501 AL / Veldhoven
  • +31 6 22 52 57 00

HPC Wullems is de Functionaris Gegevensbescherming van Garage Sale Cobbeek. Hij is te bereiken via info@garagesalecobbeek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Garage Sale Cobbeek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • (verkoop)adres
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@garagesalecobbeek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Garage Sale Cobbeek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming

Garage Sale Cobbeek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Garage Sale Cobbeek) tussen zit.

Gebruik van beelden (foto's/video's)

Op de website van Garage Sale Cobbeek wordt beeldmateriaal getoond, deels afkomstig van foto's en/of video's die tijdens (voorgaande) evenementen gemaakt zijn. Uiteraard nemen we de privacy van onze bezoekers en deelnemers aan het evenement zeer serieus, en doen er alles aan om beeldmateriaal te plaatsen dat geen (ongewenst) inbreuk maakt op privacy van mogelijk afgebeelde personen. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat de maker van het beeldmateriaal duidelijk zichtbaar is als fotograaf/filmer van het evenement, en (waar mogelijk) personen te informeren en/of te vragen om toestemming hiervoor.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Garage Sale Cobbeek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens  > Bewaartermijn 2 jaar > Reden contact opnemen over evenement komend en daaropvolgend jaar

Adres                        > Bewaartermijn 2 jaar > vermelden adres en/of straat van deelnemer tijdens het evenement

Emailadres               > Bewaartermijn  2 jaar > Reden contact opnemen over evenement komend en daaropvolgend jaar


Delen van persoonsgegevens met derden

Garage Sale Cobbeek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Garage Sale Cobbeek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy, bijvoorbeeld voor de werking van reCaptcha op onze webformulieren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Garage Sale Cobbeek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@garagesalecobbeek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Garage Sale Cobbeek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Garage Sale Cobbeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een beveiligde verbinding middels een SSL certificering, en vragen we je om

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@garagesalecobbeek.nl